0
ഫെയർനസ്സ് ക്രീമുകൾ ഏറ്റവുമധികം വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. തൊലി വെളുപ്പിന് ഇന്ത്യക്കാർ നൽകുന്ന അമിത പ്രാധാന്യമാണ് ഇതിന് കാരണം.

ഫെയർനസ്സ് ക്രീമുകളെ ശരിക്കും പരിഹസിക്കുകയാണ് ഈ 33 സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമുള്ള ഈ പരസ്യചിത്രം.


Post a Comment Blogger

 
Top